Transparencia Manlleu
[Tancar]
Última modificació : 07/02/2019 13:43:55

Contractes i convenis

En aquest apartat podeu consultar tota la informació relativa a la contractació pública -inclosos els contractes menors- realitzada per l'Ajuntament de Manlleu, ja sigui a través de l'accés directe al perfil del contractant, on trobareu la informació més rellevant relativa als contractes subscrits, com a través de la consulta desglossada de cadascun dels contractes menors subscrits per l'Ajuntament.

 

Per tenir informació detallada de la contractació a tot el sector públic, podeu consultar el Registre Públic de Contractes de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l'Administració General de l'Estat, al qual totes les Administracions Públiques, organismes autònoms i la resta d'entitats de dret públic tenen l'obligació d'enviar telemàticament la informació relativa als contractes adjudicats; com també podeu consultar les empreses registrades i empreses que tenen la prohibició de contractar amb el sector públic al Registre Electrònic d'Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya.

 

També podeu consultar en aquest apartat les dades relatives a l'àmbit dels convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió subscrits entre l'Ajuntament de Manlleu i les persones privades i públiques, amb el detall de la persona pública o privada amb qui s'ha subscrit, l'objecte del conveni, la seva vigència i les obligacions econòmiques que se'n deriven. 

 

Per tal de facilitar la consulta directa i dinàmica de tots els convenis subscrits, podeu consultar també el Registre de Convenis de la Generalitat, on trobareu tots els convenis que subscrigui l'Ajuntament de Manlleu amb persones públiques i privades, d'acord amb el que estableix la disposició addicional novena de la LLei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

Arran de la promulgació del Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques ha posat en funcionament també un Registre electrònic de convenis entre Comunitats Autònomes i Entitats locals que inclourà tots els convenis subscrits entre ambdues administracions i el detall de les seves obligacions econòmiques i forma de pagament, per  tal de facilitar-ne el control per part de l'Administració General de l'Estat.