Transparencia Manlleu
Última modificació : 04/06/2015 09:44:53

Execució pressupostària

En aquest apartat podreu consultar l'evolució trimestral del pressupost corresponent a cada anualitat, juntament amb el detall de les modificacions pressupostàries aprovades pels òrgans de govern municipals, com també el grau de compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

L'evolució trimestral del pressupost la trobareu desglossada sempre en tres fulles de càlcul corresponents només als tres primers trimestres de cada anualitat, ja que el quart trimestre el podeu consultar en l'apartat de Liquidacions presupostàries, ja que correspon al darrer trimestre de l'any i coincideix amb les dades definitives del tancament de l'exercici.