Transparencia Manlleu
Última modificació : 10/07/2018 12:43:20

Ingressos, despeses i deutes

En aquest apartat podeu consultar l'evolució de la despesa, les inversions, el deute, els ingressos fiscals i els indicadors d'autonomia fiscal dels darrers anys. 

 

Indicador de despesa per habitant  

 

(Obligacions reconegudes netes / num. d'habitants )

 

Despesa habitant

 

 

Indicador de la inversió per habitant

 

(Obligacions reconegudes netes (Capitol VI i VII) / num. d'habitants)

 

Inversio habitant

 

 

Indicador del deute per habitant  

 

(Endeutament / num. d'habitants )

 

indicador_deute

 

 

 

Ingressos fiscals per habitant  

 

(Ingressos tributaris / num. d'habitants )

 

 

Indicador ingressos fiscals

 

 

 

Indicador d'Autonomia Fiscal

 

(Drets reconeguts nets d'ingressos tributaris / Drets reconeguts nets totals)

 

 

Indicador autonomia fiscal

 

 

 

Indicador d'ingressos urbanístics 

 

(Ingressos derivats de l'urbanisme / Ingressos totals).

S'han considerat ingressos urbanístics els conceptes següents: Impost sobre construccions, instal.lacions i obres, Llicències urbanístiques, Cèdules d'habitabilitat i llicències de 1a ocupació, Ocupació de via pública per obres, Multes per infraccions urbanístiques i Taxa per altres serveis urbanístics.

 

Ingressos_urbanistics