Transparencia Manlleu
Última modificació : 21/03/2018 14:03:17

Liquidacions pressupostàries

A continuació es detalla la comparació, a nivell d'estat d'execució, entre els crèdits definitius de despesa disponibles a 31 de desembre de cada exercici i les obligacions reconegudes en la mateixa data.

 

 

Comparativa entre obligacions reconegudes i crèdits totals per a cada exercici pressupostari

 

grafica_1.png

 

 

En la gràfica inferior podeu consultar, a nivell d'estat d'execució, la comparativa de crèdits definitius i obligacions reconegudes per a cada exercici pressupostari, corresponents exclusivament al capítol d'inversions del pressupost de despeses.

 

Comparativa entre obligacions reconegudes i crèdits totals relativa al pressupost definitiu d'inversions municipal per a cada exercici pressupostari

 

grafica_2.png