Transparencia Manlleu
Última modificació : 29/01/2018 09:55:05

Llista de factures

En aquest apartat podeu consultar totes les factures de l'Ajuntament de Manlleu des de l'any 2015, les quals, quan corresponen a imports inferiors a 18.000 € en el cas de contractes de serveis o subministraments o de 50.000 € en el cas de contractes d'obres tenen la consideració legal de contractes menors. 

 

Les bases d'execució del pressupost municipal estableixen anualment que els contractes menors amb import superior a 9.000 € (IVA no inclòs) s'han de recollir expressament en un document de contracte administratiu, ja que sovint porten aparellades condicions específiques d'execució, de forma que, a banda de l'autorització de la despesa i l'emissió de la factura corresponent, prèviament se subscriu un contracte administratiu amb l'empresa proveidora de l'obra, servei o subministrament.

 

El contingut detallat dels contractes menors subscrits per l'Ajuntament de Manlleu a partir de l'any 2011 corresponents a propostes de despesa d'import superior a 9.000 € i inferior a 18.000 € en cas de serveis o subministraments o inferior a 50.000 € en cas d'obres la podeu consultar a Contractes menors