Transparencia Manlleu
Última modificació : 09/05/2018 12:58:30

Periode mitjà de pagament i informes de morositat

Informes de morositat

 

En aquest apartat podeu consultar els informes trimestrals anuals relatius a les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials de pagament a proveïdors, segons l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre. El termini de pagament per a les administracions públiques és de 30 dies.

 

Aquests informes estan formats per tres estats que recullen la següent informació:

  • les factures pagades trimestralment -  computa els dies transcorreguts entre la data en que les factures entren al registre i el dia en que es fa efectiu el seu pagament
  • l’estat dels interessos pagats en el trimestre
  • les factures pendents de pagament a final del trimestre - computa els dies transcorreguts entre la data en que les factures entren al registre  i fins a l’últim dia del trimestre.

 

Evolució trimestral del termini de pagament de les factures.

 

Morositat

 

 

Període mitjà de pagament als proveïdors (PMP)

 

Mitjançant l’aprovació de la Llei orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, s’estableix l’obligació de publicar el període mig de pagament a proveïdors (PMP).

 

El Reial Decret 635/2014, del 25 de juliol, desenvolupa la metodologia de càlcul del PMP a proveïdors de les Administracions Públiques. La diferència principal, respecte la informació dels informes de morositat, és que el PMP es calcula a partir de la ràtio tant de les factures pagades com de les que resten pendents. Per al càlcul del PMP el termini de pagament comença a comptar a partir  dels 30 dies següents a  la data d’entrada de la factura.

 

Quan la dada del PMP és negativa representa que la mitjana de pagament és inferior a aquests 30 dies.

 

 

Evolució trimestral del PMP

 

PMP