Transparencia Manlleu

Periode mitjà de pagament

En aquest apartat trobreu informació, per trimestres vençuts, del termini mitjà de pagament als proveïdors de l'Ajuntament de Manlleu, tal i com estableix la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

 

Cal tenir en compte que, a partir del tercer trimestre del 2014, la fórmula de càlcul d'aquest indicador sobre el termini de pagament de les factures per part de l'Ajuntament als proveïdors municipals ha variat, arran de la promulgació del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, que desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques.

 


A continuació, podeu consultar l'evolució interanual d'aquest índex, en base als resultats obtinguts per trimestres vençuts.

 

 

Evolució del Periode Mitjà de Pagament 

 

Evolució PMP