Transparencia Manlleu
Última modificació : 08/03/2017 17:53:44

Compromisos de qualitat

El Pla d'Acció Municipal (PAM) és el document que recull els les línies, objectius estratègics i els compromisos públics amb la ciutadania de Manlleu agrupats en 7 àmbits de gestió:

 

 • EIX I. ATENCIÓ A LES PERSONES - QUALITAT EN L’ATENCIÓ A LES PERSONES I ARTICULACIÓ DE LA COHESIÓ SOCIAL
 • EIX II. ATENCIÓ A LES PERSONES –  FOMENT DE LA CULTURA, L'EDUCACIÓ I L'ESPORT PER A LA QUALITAT DE VIDA
 • EIX III. REACTIVACIÓ ECONÒMICA - DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I EMPRESARIAL
 • EIX IV. REGENERACIÓ URBANA - PLA D’INVERSIONS PREVISTES
 • EIX V. REGENERACIÓ URBANA - UNA CIUTAT SOSTENIBLE I SEGURA
 • EIX VI. BON GOVERN - UNA ADMINISTRACIÓ PROPERA, EFICIENT I DE QUALITAT
 • EIX VII. BON GOVERN - UN GOVERN OBERT EN LÍNIA AMB LA TRANSPARÈNCIA I LA PARTICIPACIÓ

 

Podeu consultar la carta de compromisos així com els indicadors de seguiment als documents següents:

 

També podeu consultar els drets i deures de la ciutadania en relació amb l'atenció ciutadana a l'Ajuntament de Manlleu:

 

 Drets de la ciutadania

 

 • Les persones tenen dret a ser tractades amb respecte i a ser ateses amb agilitat, obtenint informacions entenedores i complertes
 • Les persones tenen dret a presentar en qualsevol moment queixes i/o suggeriments de millora dels serveis municipals oferts per l'Ajuntament a través de qualsevol canal (presencial, telefònic, en línia)
 • Les persones tenen dret a tenir garantida la confidencialitat de les dades lliurades segons la normativa de protecció de dades i amb absolut respecte a la seva intimitat
 • Les persones tenen dret a no haver de presentar documents que ja es troben en poder de l'Ajuntament o d'altres administracions que hagin de ser emesos pels serveis municipals, mitjançant la seva autorització de consulta als serveis de Via Oberta
 • Les persones tenen dret a accedir a tots els serveis municipals en les mateixes condicions i amb absoluta llibertat
 • Les persones tenen dret a ser consultades periòdicament sobre la seva percepció de la qualitat dels serveis d'atenció ciutadana

 

Deures de la ciutadania

 

 • De fer un ús correcte de les instal·lacions i serveis
 • De tenir una actitud de respecte envers la resta de persones usuàries del servei
 • De respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per a convocatòries o citacions
 • De facilitar de forma correcta les dades d'identificació personal
 • D'assegurar-se de llegir i comprendre allò que signa
 • De respectar l'ordre i els criteris d'atenció ciutadana
 • De respectar la dignitat personal i professional del personal municipal
 • De comunicar la modificació de dades personals que puguin afectar a la prestació d'un servei o les relatives a un procediment
 • D'usar la signatura electrònica per a qualsevol tramitació electrònica -mitjançant l'idCAT, l'eDNI o altres signatures professionals reconegudes per l'Ajuntament a un clic-