Transparencia Manlleu
Última modificació : 27/11/2017 10:24:16

Cost efectiu dels serveis

La Llei de bases de règim local estableix l'obligació per a totes les entitats locals d'Espanya de calcular i trametre al Ministeri d'Hisenda abans del dia 1 de novembre de cada any el cost efectiu dels serveis obligatoris que presta, partint de les dades contingudes a la liquidació del pressupost general i dels comptes anuals aprovats de les entitats vinculades o dependents corresponents a l'exercici immediat anterior.

 

El càlcul del cost efectiu dels serveis té en compte els costos reals directes i indirectes dels serveis, d'acord amb les dades d'execució de despeses abans esmentades i és una Ordre ministerial la que recull els criteris de càlcul.

 

A continuació podeu consultar les taules resum del cost efectiu tan per a serveis obligatòris com per no obligatòris des de l'any 2014. Si voleu informació més detallada podeu consultar els documents amb les dades complertes que trobareu al final de la pàgina.

 

 

Taula resum del cost efectiu dels serveis OBLIGATORIS

 

Servei  2016 2015 2014

Situacions de necessitat social i atenció immediata a persones en risc d'exclusió social

1.131.550,77€ 1.094.678,00€  1.290.721,42€
Recollida de residus 953.394,68€ 917.565,01€ 1.043.878,46€
Abastament domiciliari d'aigua potable 936.192,77€ 947.872,25€ 861.416,73€
Neteja viària 732.196,50€ 692.902,74 € 661.343,67€
Instal.lacions esportives d'ús públic 721.167,74€ 992.478,99€ 1.084.409,67€
Pavimentació de vies públiques 660.330,98€ 890.897,46€ 679.815,42€
Enllumenat públic 527.176,76€ 598.087,20€ 473.142,17€
Tractament de residus 383.415,91€ 258.619,62€ 292.735,47€
Parc públic 329.754,46€ 429.263,94€ 353.567,68€
Biblioteca pública 253.649,93€ 255.201,15€ 156.273,85€
Gestió dels residus sòlids urbans 157.009,24€ 157.277,80€ 0,00€
Clavegueram 95.220,49€  95.220,49€ 127.388,91€
Cementiri 46.552,00€ 1,00€ 2,00€
Medi ambient urbà 14.797,04€ 9.957,29€ 54.030,14€
Accés als nuclis de població 1,00€  0,00€ 7.226,32€
Protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica 1,00€  0,00€ 1.525,93€
Protecció civil 1,00€  40,29€ 759,91€
Prevenció i extinció d'incendis 1,00€  1,00€ 492,36€
Parcs i jardins públics 1,00€  1,00€ 2,00€
Transport col.lectiu urbà 0,00€  0,00€ 0,00€

 

 

Taula resum del cost efectiu dels serveis NO OBLIGATORIS

 

Servei 2016 2015 2014
Policia Local 1.883.534,03€ 1.494.040,42€ 557.579,04€
Conservació i manteniment d'edificis municipals destinats a centres educatius 1.640.713,51€ 1.598.589,37€  746.790,37€
Evacuació i tractament d'aigües residuals 597.560,49€  597.560,49€ 597.560,49€
Urbanisme: planejament, gestió i execució de disciplina urbanística 485.482,48€ 562.374,02€ 214.214,53€
Equipaments culturals 410.215,4€ 441.511,80€ 35.963,55€

Promoció de la participació de la ciutadania en l'ús eficient i sostenible de les TIC 

273.811,68€ 291.182,29€ 102.876,35€
Promoció de l'esport 256.826,34€ 266.534,47€ 102.755,86€
Mercats 239.890,70€ 197.337,69€ 168.025,45€
Promoció de la cultura 223.750,35€ 267.876,21€ 271.340,24€
Infraestructura viària i altres equipaments públics 122.667,28€ 141.115,20€ 104.115,08€
Protecció de la salut pública 99.346,39€ 62.275,46€ 100.281,09€
Trànsit i mobilitat 84.658,05€ 535.160,52€ 482.936,10€

Promoció i gestió de l'habitatge de protecció pública amb criteris de sostenibilitat financera

50.273,56€ 38.544,20€ 0,00€
Comerç ambulant 33.780,18€ 29.600,18€ 19.570,74€
Informació i promoció de l'activitat turística 7.809,11€ 7.184,13€ 0,00€
Instal.lacions d'ocupació del temps lliure 1,00€ 0,00€ 10.952,69€
Activitats funeraries 1,00€ 1,00 € 4.466,88 €
Instal.lacions esportives 1,00€  1,00€ 2,00€

Cooperar amb les administracions educatives en l'obtenció de solars per nous centres docents 

0,00€  0,00€ 0,00€
Conservació i rehabilitació d'edificis 0,00€  0,00€ 0,00€
Protecció i gestió del patrimoni històric 0,00€  50.650,16€ 457.781,21€
Fires 0,00€  0,00€ 206.256,84€
Vigilància del cumpliment de l'escolaritat obligatòria 0,00€  0,00€ 7.117,13€