Transparencia Manlleu

Cost efectiu dels serveis

La Llei de bases de règim local estableix l'obligació per a totes les entitats locals d'Espanya de calcular i trametre al Ministeri d'Hisenda abans del dia 1 de novembre de cada any el cost efectiu dels serveis obligatoris que presta, partint de les dades contingudes a la liquidació del pressupost general i dels comptes anuals aprovats de les entitats vinculades o dependents corresponents a l'exercici immediat anterior.

 

El càlcul del cost efectiu dels serveis té en compte els costos reals directes i indirectes dels serveis, d'acord amb les dades d'execució de despeses abans esmentades i és una Ordre ministerial la que recull els criteris de càlcul.

 

A continuació podeu consultar les taules resum del cost efectiu tan per a serveis obligatòris com per no obligatòris des de l'any 2014. Si voleu informació més detallada podeu consultar els documents amb les dades complertes que trobareu al final de la pàgina.

 

 

Taula resum del cost efectiu dels serveis OBLIGATORIS

 

Servei  2014 2015

Situacions de necessitat social i

atenció immediata a persones en risc d'exclusió social

 1.290.721,42 €  1.094.678,00 €
Instal.lacions esportives d'ús públic 1.084.409,67 € 992.478,99 €
Recollida de residus 1.043.878,46 € 917.565,01 €
Abastament domiciliari d'aigua potable 861.416,73 € 947.872,25 €
Pavimentació de vies públiques 679.815,42 € 890.897,46 €
Neteja viària 661.343,67 € 692.902,74 €
Enllumenat públic 473.142,17 € 598.087,20 €
Parc públic 353.567,68 € 429.263,94 €
Tractament de residus 292.735,47 € 258.619,62 €
Biblioteca pública 156.273,85 € 255.201,15 €
Clavegueram 127.388,91 € 95.220,49 €
Medi ambient urbà 54.030,14 € 9.957,29 €
Accés als nuclis de població 7.226,32 € 0,00 €
Protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica 1.525,93 € 0,00 €
Protecció civil 759,91 € 40,29 €
Prevenció i extinció d'incendis 492,36 € 1,00 €
Cementiri 2,00 € 1,00 €
Parcs i jardins públics 2,00 € 1,00 €
Transport col.lectiu urbà 0,00 € 0,00 €
Gestió dels residus sòlids urbans 0,00 € 157.277,80 €

 

 

Taula resum del cost efectiu dels serveis NO OBLIGATORIS

 

Servei 2014 2015
Conservació i manteniment d'edificis municipals  746.790,37 €  1.598.589,37 €
Evacuació i tractament d'aigües residuals 597.560,49 € 597.560,49 €
Policia Local 557.579,04 € 1.494.040,42 €
Trànsit i mobilitat 482.936,10 € 535.160,52 €
Protecció i gestió del patrimoni històric 457.781,21 € 50.650,16 €
Promoció de la cultura 271.340,24 € 267.876,21 €
Urbanisme: planejament, gestió i execució de disciplina urbanística 214.214,53 € 562.374,02 €
Fires 206.256,84 € 0,00 €
Mercats 168.025,45 € 197.337,69 €
Infraestructura viària i altres equipaments públics 104.115,08 € 141.115,20 €

Promoció de la participació de la ciutadania en

l'ús eficient i sostenible de les TIC 

102.876,35 € 291.182,29 €
Promoció de l'esport 102.755,86 € 266.534,47 €
Protecció de la salut pública 100.281,09 € 62.275,46 €
Equipaments culturals 35.963,55 € 441.511,80 €
Comerç ambulant 19.570,74 € 29.600,18 €
Instal.lacions d'ocupació del temps lliure 10.952,69 € 0,00 €
Vigilància del cumpliment de l'escolaritat obligatòria 7.117,13 € 0,00 €
Activitats funeraries 4.466,88 € 1,00 €
Instal.lacions esportives 2,00 € 1,00 €

Cooperar amb les administracions educatives

en l'obtenció de solars per nous centres docents 

0,00 € 0,00 €
Informació i promoció de l'activitat turística 0,00 € 7.184,13 €

Promoció i gestió de l'habitatge de protecció pública

amb criteris de sostenibilitat financera

0,00 € 38.544,20 €
Conservació i rehabilitació d'edificis 0,00 € 0,00 €