Transparencia Manlleu
Última modificació : 30/07/2018 13:04:08

Declaració de béns

En aplicació de la Llei de transparència, el Ple municipal ha aprovat el passat 21 de juliol del 2015 modificar el Reglament orgànic municipal per recollir una nova regulació en matèria de declaracions d’interessos, de béns i d’activitats dels membres del plenari que afavoreixi la transparència en la seva actuació.

 

En aquest sentit, s'ha acordat que tots els membres del plenari hauran d’efectuar les declaracions d’interessos, de béns i d’activitats en la forma prevista legalment en ocasió de la presa de posició i del cessament en el càrrec, així com en ocasió de les variacions, a través del model vigent en cada moment aprovat per acord plenari.  El termini de presentació és de tres mesos a partir de la data del seu nomenament o cessament i d’un mes des que es produeixin variacions en els fets declarats.

 

La informació que es publicarà relativa a les declaracions de béns patrimonials i d’activitats dels membres del Plenari municipal s’efectuarà, amb una periodicitat anual, d'acord amb les taules que s'adjunten a continuació, que també es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

 

Aquesta informació té caràcter de mínim i el Ple podrà acordar en el futur a través d’un nou model l’adaptació a noves disposicions normatives o una major informació o desglossament d’aquesta.

 

La publicació anual prevista es remetrà a la publicació anterior en cas que no s’hagi experimentat variació.

 

En aquest apartat podeu consultar informació sobre els béns patrimonials i interessos de les persones que integren el Ple municipal. Aquesta informació és declarada per aquestes persones, sota la seva responsabilitat.