Transparencia Manlleu
Última modificació : 03/08/2017 13:19:10

Retribucions, indemnitzacions i dietes

En aquest apartat podeu consultar:

 

  • El detall desglossat de les retribucions anuals de cada lloc de treball, amb l'import corresponent també al complement de productivitat anual que pot percebre cada empleat/da en funció del lloc de treball que ocupa.
  • Les taules amb els imports agrupats per a cada àrea des de l'any 2014 referents als pagaments del complement de productivitat, dietes  i hores extres.