Transparencia Manlleu
Última modificació : 27/11/2017 15:36:10

Junta de Govern

La Junta de Govern Local es composa per l'Alcalde i un nombre de regidors no superior a set, nomenats i separats lliurement per l'alcalde mitjançant una resolució, de la qual es dóna compte al Ple Municipal.

 

Data de les sessions

 

Les sessions ordinàries es duen a terme a l'Ajuntament tots els dimarts, a les 19h excepte el mes d'agost.

 

 

Membres de la Junta de Govern

 

Nom Càrrec Grup 
Àlex Garrido  President ERC-JFM-AM
Enric Vilaregut Vocal, amb veu i vot ERC-JFM-AM
Marta Alsina Vocal, amb veu i vot ERC-JFM-AM
Carme Trillas Vocal, amb veu i vot ERC-JFM-AM
M.Carme Bassas Vocal, amb veu i vot ERC-JFM-AM
Maite Gallifa Vocal, amb veu i vot No adscrita
Marta Moreta Oïdor, amb veu i sense vot PSC-CP
Benjamí Nieto Oïdor, amb veu i sense vot PDeCAT-CiU
Albert Generó Oïdor, amb veu i sense vot CUP-PA
Miquel Sánchez Oïdor, amb veu i sense vot ICV-EUiA
Dolors Collell Oïdor, amb veu i sense vot MES

 

 

Competències de la Junta de Govern

 

Delegacions del Ple a la Junta de Govern:

 

 • L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèries de competència plenària.
 • La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.
 • La competència per la declaració de les construccions, instal·lacions i obres d’especial interès o utilitat municipal, per totes aquelles, la llicència de la qual, s’hagi d’atorgar prèvia la presentació del corresponent projecte tècnic. D’aquesta manera i en unitat d’acte, es podrà concedir l’esmentada llicència, la liquidació de tributs i la bonificació de la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 5.
 • La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada, dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del Pressupost -llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15 % dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior-tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i sempre que no requereixin una majoria qualificada per a la seva adopció.
 • L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
 • L’aprovació de preus públics, acordant-ne l’establiment, regulació i determinació de la quantia.
 • Contractació: dictar les resolucions de tràmit en els expedients de contractes d’obres, de subministraments, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius especials i els contractes privats quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, inclosos els de caràcter plurianual de durada superior als 4 anys, sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici. En qualsevol cas, no tenen el caràcter de delegable les resolucions següents:  aprovació dels plecs de condicions, l’adjudicació i les relatives a l’execució, modificació, resolució i pròrroga contractual. 

 

Delegacions de l'Alcaldia a la Junta de Govern:

 • El reconeixement i liquidació d’obligacions, i, per tant, l’aprovació de factures.
 • Personal: aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i plantilla aprovats pel Ple; aprovar les bases de les proves de selecció del personal i dels concursos de provisió.
 • L’aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització. Aquesta facultat inclou l’aprovació de qualsevol instrument de planejament i de gestió que la legislació urbanística no atribueixi expressament al ple municipal o sigui atribuïda expressament a l’alcaldia.
 • Contractació: en els expedients de contractes no menors d’obres, de subministraments, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius especials y els contractes privats quan el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, inclosos els de caràcter plurianual de durada inferior als 4 anys, sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, les resolucions següents: aprovació dels plecs de condicions, l’adjudicació i les relatives a l’execució, modificació, resolució i pròrroga contractual.
 • Projectes d’obres i serveis: l’aprovació de projectes d’obres i serveis quan se sigui competent per la seva contractació i estiguin previstos al pressupost.
 • Béns: l’adjudicació de concessions sobre béns locals i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, així com l’alienació del patrimoni quan el valor no superi el percentatge indicats.
 • Atorgament de llicències: exclusivament les d’obres la realització de les quals precisi de projecte tècnic i que la normativa sectorial no atribueixi al ple.
 • Declaració de lesivitat: la iniciativa per a proposar al Ple la declaració de lesivitat en matèries de competència de l’alcaldia.
 • Convenis: L’aprovació de tots els convenis que incorporin drets i/o obligacions que siguin de la competència de l’alcalde o de la Junta de Govern Local. En aquest cas la Junta de Govern Local facultarà expressament el regidor que, si s’escau, correspongui.
 • Projectes de gestió i d’organització dels serveis: l’aprovació de tots aquells documents que es redactin pel millor funcionament dels serveis municipals.
 • L’aprovació de totes les normes menors de funcionament dels serveis i les condicions imposables en la utilització dels béns mobles i immobles municipals. L’aprovació de criteris reguladors d’ocupació de la via pública o de béns públics que siguin referides a un determinat nombre d’autoritzacions, tals com terrasses de bars, parades de Sant Jordi, parcel·les d’hort urbà, fira del porc i la cervesa i altres similars, per incorporar a les resolucions per decret de l’alcaldia.
 • En general, aquelles matèries de la competència de l’Alcaldia que pel seu contingut i transcendència la pròpia Alcaldia trobi a bé incloure a l’ordre del dia de la Junta de Govern Local d’acord amb el punt primer d’assistència general en l’exercici de les pròpies atribucions.