Transparencia Manlleu

Pla normatiu anual 2017

Aquí podeu consultar el pla normatiu que conté les ordenances i reglaments que es preveu que el Ple de l’Ajuntament aprovi o modifiqui durant l'any 2017 agrupades per àrees municipals de gestió.

 

Àrea d’Alcaldia

 

1.- Codi Ètic i de bon govern dels càrrecs electes, es preveu la seva aprovació per donar compliment a les previsions de la normativa de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

Àrea de Policia Local

 

1.- Reglament orgànic de la policia local de l'Ajuntament de Manlleu, es preveu la seva modificació per adaptar el seu contingut a noves necessitat del servei.

 

2.- Carta de serveis de la Policia Local de Manlleu, es preveu la seva aprovació en resposta a les previsions dels article 9.1.j i 59 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

3.- Ordenança Municipal de circulació de vianants i de vehicles, per adaptar-la al canvis normatius esdevinguts en matèria de trànsit i circulació viària, procediment administratiu comú i per ajustar el seu contingut a altres ordenances i reglaments municipals evitant la doble regulació.

 

Àrea de Serveis Territorials, Medi Ambient i Habitatge

 

1.- Reglament del servei d’aparcament a les zones blava i verda, es preveu la seva modificació per tal d’incloure en el seu àmbit d’intervenció l’anomenada zona taronja ja que aquesta modalitat d’estacionament limitat només està prevista en l’ordenança fiscal que regula la taxa per a l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals però no en la que regula pròpiament l’organització del servei públic d’aparcament.

 

2.- Ordenança reguladora del soroll i les vibracions del municipi de Manlleu, aprovació per tal de dur a terme la regulació de les activitats i de les relacions de veïnatge que, d’acord amb el que prescriuen els articles 14 i 21 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, corresponen als Ajuntaments.

 

Àrea de Serveis Generals

 

1.- Reglament orgànic municipal, a fi de regular el funcionament de diferents òrgans col·legiats municipals.

 

2.- Ordenança municipal del procediment sancionador, per estudiar la seva modificació per, o bé adaptar-la als canvis normatius introduïts per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, o bé derogar-la per entendre que la regulació ja és completa en les normes anteriors.

 

3.- Ordenança de civisme i convivència ciutadana, per ajustar el seu contingut a les diferents ordenances que l’Ajuntament vagi aprovant i modificant durant aquest any, com ara l’Ordenança de sorolls.

 

Àrea de Serveis Econòmics

 

1.- Ordenances fiscals, per donar compliment a les previsions del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

 

Àrea de Promoció Social i Personal, Salut Pública i Consum

 

1.- Ordenança reguladora de la Tinença d’animals domèstics i de companyia, per modificar els fonament legals, el protocol de mossegada, actualitzar les races d’animals potencialment perillosos i revisar el títol referent a les infraccions i sancions.

 

Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica

 

1.- Ordenança reguladora dels mercats de venda no sedentària de Manlleu, per adaptar-la als canvis normatius esdevinguts.

 

2.- Reglament del mercat municipal, per fer-ne una revisió en general i modificar els apartats de faltes i sancions i el capítol V de drets i obligacions.