Transparencia Manlleu
Última modificació : 11/04/2016 13:28:50

Comitè d'Empresa

El Comitè d'Empresa és l'òrgan representatiu del personal laboral de l'Ajuntament, amb la funció de defensa dels seus interessos i que es constitueix en empreses i administracions que tinguin un cens de 50 o més treballadors.

 

Els seus membres s'escullen cada 4 anys,  mitjançant presentació de llistes i votacions per part de tot el personal laboral de l'Ajuntament. 

 

En l'Ajuntament de Manlleu, actualment pel nombre de personal laboral, el Comitè es troba integrat per 5 membres, amb la composició sindical que es detalla a continuació, que gaudeixen mensualment cadascun d'ells d'un crèdit horari per a realitzar funcions sindicals d'un màxim de 20 h mensuals.

 

 

 

Membres del Comitè d'Empresa 2015 - 2019

 • Presidència
  • CCOO
 • Secretaria
  • CCOO
 • Vocalies
  • 2 membres de CCOO
  • 1 membre d'UGT

A continuació podeu veure les dades de seguiment de les hores realitzades per dur a terme tasques sindicals durant l'any 2015.

 

 

Taula d'hores invertides en tasques sindicals durant l'any 2015*

 

 *Al maig del 2015 hi van haver eleccions sindicals. El nombre de membres que apareix a la taula és el resultat obtingut en aquestes eleccions, però pel còmput anual d'hores s'ha sumat les hores dels representants sindicals que hi ha hagut al llarg de l'any 2015.

 

Grup

sindical

membres

Nº hores

realitzades

CCOO  4 122,77
UGT  1 0
Total  5 persones 122,77 hores