Transparencia Manlleu
Última modificació : 11/04/2016 13:22:33

Junta de Personal

La Junta de Personal és l'òrgan que representa els drets, deures i obligacions del personal funcionari de l'Ajuntament, que es constitueix en tots els ajuntaments que tinguin com a mínim 50 funcionaris.

 

Els seus membres s'escullen cada 4 anys, mitjançant la presentació de llistes i votacions per part de tot el personal funcionari de l'Ajuntament. 

 

En l'Ajuntament de Manlleu, la Junta es troba integrada per 9 membres, amb la composició sindical que es detalla a continuació, que gaudeixen mensualment cadascun d'ells d'un crèdit horari per a realitzar funcions sindicals d'un màxim de 20 h mensuals.

 

Actualment cap membre de la Junta gaudeix de cap alliberament sindical per poder-se dedicar a funcions de representació sindical.

 

Membres de la Junta de Personal 2015 - 2019

 • Presidencia
  • SFP
 • Secretaria
  • CCOO
 • Vocalies
  • 4 membres d'UGT
  • 1 membre de CCOO
  • 1 membre de SFP
  • 1 membre de CSIF

A continuació podeu veure les dades de seguiment de les hores realitzades per dur a terme tasques sindicals durant l'any 2015.

 

 

Taula d'hores invertides en tasques sindicals durant l'any 2015*

 

*Al maig del 2015 hi van haver eleccions sindicals. El nombre de membres que apareix a la taula és el resultat obtingut en aquestes eleccions, però pel còmput anual d'hores s'ha sumat les hores dels representants sindicals que hi ha hagut al llarg de l'any 2015.

 

 

Grup

sindical

membres

Nº hores 

realitzades

UGT 4 114,08
CCOO 2 101,44
SFP-CSL 2 180,82
CSIF 1 51,56
Total 9 persones  447,90 hores