Transparencia Manlleu
Última modificació : 24/09/2015 11:05:09

Consells municipals

Els drets relatius a la informació i participació ciutadana reconeguts per la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, es troben també recollits en legislació reguladora del règim local, d’una banda als articles 24 i 69 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i, de l'altra, als articles 48 i 62 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que, per a facilitar aquesta participació ciutadana en la gestió dels assumptes municipals, instrumenten dos mecanismes fonamentals: la creació d’òrgans territorials de gestió desconcentrada i la creació d’òrgans sectorials que complementin l’organització municipal.
 
 
En aquest apartat podreu consultar dades relatives a la composició, règim de funcionament i àmbit de govern responsable del funcionament de cadascun d'aquests consells, així com les darreres actes de reunions.