Transparencia Manlleu
Última modificació : 03/01/2018 14:49:55

Consultes públiques ordenances i reglaments

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (en endavant, LPACAP) incorpora una novetat a la part final del seu text, un nou Títol VI relatiu a la iniciativa legislativa i la potestat normativa de les administracions públiques que no apareixia en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. S'inclouen diverses novetats per incrementar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, entre les quals destaca la necessitat de sol·licitar, amb caràcter previ a l’elaboració de la norma i en forma de consulta pública a través del portal web de l’Administració, l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma sobre els problemes que es volen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i l’oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

 

Així doncs, l’Ajuntament de Manlleu, davant l’aparició d’aquest nou mecanisme de participació ciutadana en el procés d’elaboració de les normes, regulat concretament en l’article 133 de la LPACAP, considera convenient aprovar aquestes Instruccions a fi d’articular el procediment a seguir per efectuar la corresponent consulta pública prèvia en relació als reglaments i/o ordenances municipals.