Transparencia Manlleu
Última modificació : 16/04/2018 10:07:14

25.- Es publica la liquidació dels pressupostos d'exercicis anteriors i/o el compte general?

Link :  http://transparencia.manlleu.cat/dades-economiques/liquidacions-pressupostaries.htm


Compliment :  Si