Transparencia Manlleu
[Tancar]
Última modificació : 20/02/2020 09:41:21

Pla d'Actuació de Serveis Socials 2015 - 2019

El Pla d'Actuació Local en matèria de serveis socials 2015-2019 que presentem en aquest document pretén emmarcar la proposta estratègica d'actuació en l'àmbit de les polítiques locals de l’Àrea de Promoció Social i Personal de l’Ajuntament de Manlleu. El pla concreta i desenvolupa per a la ciutat de Manlleu els principis, els valors i els objectius marcats per l'ordenament legal vigent.

 


L’elaboració d’un Pla Local de Serveis Socials s’emmarca en el precepte legislatiu de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre , de serveis socials. En el títol III Del Règim Competencial i Organitzatiu, article 31 sobre les competències dels municipis, apartat c), diu textualment ,” corresponen als municipis les competències següents c) Elaborar Plans d’Actuació Local en matèria de serveis socials i participar, si s’escau, en el Pla d’Actuació de l’Àrea Bàsica corresponent.