Transparencia Manlleu
[Tancar]
Última modificació : 24/10/2018 09:01:39

Pla d'Igualtat 2018 - 2021

Entre els principals instruments de planificació i implementació de les polítiques públiques de gènere cal destacar els Plans d’Igualtat. Els plans constitueixen un conjunt ordenat d’objectius i mesures que permeten desenvolupar una estratègia integral orientada a millorar i equilibrar la situació de dones i homes en un territori i/o organització, a partir d’una anàlisi de diagnosi prèvia d’aquesta situació.

 

El seu impuls sorgeix del reconeixement de les desigualtats i discriminacions existents per raó de gènere i de la voluntat per transformar aquesta realitat. Les actuacions s’encaminen a afavorir la igualtat de dones i homes en tots els àmbits de la societat, i a propiciar un model de ciutadania més igualitari, basat en el respecte i l’equitat.

Amb aquest objectiu, els governs locals de la demarcació de Barcelona, en el marc de les seves competències, dissenyen i implementen els Plans Locals d’Igualtat. Concebuts com una eina de treball transversal, els plans incorporen totes o diverses àrees del Consistori per tal d’introduir el principi d’igualtat en totes les actuacions municipals.

 

Aquest necessari plantejament transversal requereix de l’adquisició de compromisos polítics i també de la sensibilitat, la voluntat i la implicació de tot el personal municipal.
El Pla d’Igualtat és, doncs, un document clau que, a més de servir per a la planificació i la posada en marxa d’actuacions concretes, ha de preveure el seguiment i l’avaluació posterior del camí recorregut en aquesta matèria i ha de poder mesurar l’impacte o els efectes del mateix en les condicions de vida de la ciutadania a la que s’adreça i, especialment, en la millora de la situació de les dones.