Transparencia Manlleu
[Tancar]
Última modificació : 13/12/2016 18:36:39

Planejament urbanístic (POUM)

Actualment el POUM es troba en procés de revisió, podeu consultar tota la informació a:

POUM

Arran de la fermesa de la sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 29 de juliol de 2014, confirmada pel Tribunal Suprem en data 21 de maig de 2015, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Manlleu va quedar anul·lat i sense cap efecte, motiu pel qual des de la data de la publicació de la sentència en el DOGC número 6968, de 2.10.2015, el planejament general vigent a Manlleu és el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), la versió refosa del qual fou aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en la sessió de 29 de juny de 1988, i les posteriors modificacions puntuals d’aquest (DOGC núm. 5025, de 10.12.2007; i DOGC núm. 5185, de 31.7.2008). 

 

  Normativa POUM vigent aprovat l'any 1988

 

  Plànols Plànols POUM 1988

 

  Consulteu la sentència d'anul.lació del POUM aprovat l'any 2008

 

Suspensió de llicències urbanístiques

 

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de 27 d’octubre de 2015, ha adoptat entre d’altres acords el de suspendre cautelarment la tramitació d’instruments urbanístics i l’atorgament de llicències urbanístiques arran de la nova tramitació del POUM en execució de la sentència del TSJC número 453, de 29.7.2014.

 

D’acord amb el que prescriu l’article 74.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme els efectes de la suspensió cautelar de tramitacions i llicències acordada no poden durar més d’un any.

 

Els àmbits de suspensió de llicències són els que s’identifiquen gràficament en les fitxes justificatives número 1 a 20 i en els preceptius plànols de delimitació número 1 (en sòl urbà) i 2 (en sòl no urbanitzable) que trobareu als documents adjunts.

 

La suspensió acordada té el següent abast:

 

- Quant a les tramitacions de procediments, aquesta abasta a qualsevol modificació de planejament general, tramitació de planejament urbanístic derivat o instruments de gestió urbanística i d’urbanització.

 

- Quant a la suspensió de llicències urbanístiques, l’abast de la suspensió és la que es detalla en cadascuna de les fitxes justificatives de la mesura cautelar.