logo_cap.gif
[Tancar]

Dades econòmiques

En aquest apartat podeu consultar les principals dades econòmiques corresponents al pressupost municipal i les inversions, a la seva evolució i modificacions acordades, l'execució pressupostària i els comptes generals corresponents als darrers 4 exercicis.

 

La informació actualitzada dels comptes i dels estats tramesos per l'Ajuntament de Manlleu i les seves entitats vinculades a la Sindicatura de Comptes en relació al compte general de cada exercici pressupostari la podeu consultar a través de l'apartat "Retiment del Compte General" de la web de la Sindicatura. D'aquesta forma, podreu accedir a la consulta sobre el compliment de les obligacions dins del termini establert respecte de la fiscalització que porta a terme la Sindicatura de Comptes -òrgan de control extern de fiscalització de la situació econòmica i pressupostària de les administracions públiques- sobre el compte general i els estats comptables anuals de l'Ajuntament de Manlleu i de les entitats a ell vinculades en cada moment.

 

Per altra banda podeu consultar informació detallada de les dades relatives de l'endeutament municipal - tan des d'una perspectiva macroeconòmica com per entitats financeres -, del patrimoni municipal, del Pla de Tresoreria relatiu a la forma de pagament d'aquesta corporació i del periode mitjà de pagament als proveïdors municipals, així com la relació dels principals proveïdors de l'exercici econòmic en curs.

 

També trobareu les dades corresponents a les subvencions que convoca i atorga l'Ajuntament de Manlleu i els indicadors econòmics més rellevants.