logo_cap.gif
[Tancar]

Comptes i liquidació 2016

Consulta la presentació de la liquidació 2016:

 

liquidacio

 

D'acord amb el que estableix l'article 93 del Reial decret 500/1990, la liquidació del pressupost recull la informació relativa a:

 

a) Respecte el pressupost de despeses, i per a cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius,les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordentas i els pagaments realitzats.

 

b) Respecte del pressupost d'ingressos, i per a cada concepte, les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives dels drets reconeguts i anulats així com les recaptacions netes. 

 

Així amb la liquidació del pressupost s'estableixen:

 

a) Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre.

 

b) El resultat pressupostari de l'exercici

 

c) Els romanents de crèdit

 

d) El romanent de Tresoreria