logo_cap.gif
[Tancar]

Plans de control econòmic

L’apartat tercer de l’article 31 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local estableix que identificats i avaluats els riscos, l’òrgan interventor elaborarà el Pla Anual concretant les actuacions a realitzar i identificant el seu abast objectiu, subjectiu i temporal de cada una d’elles. El Pla Anual de control financer així elaborat serà remès a efectes informatius al Ple.