logo_cap.gif
[Tancar]

Entitats vinculades

La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern és aplicable tant a l'Ajuntament de Manlleu com a les societats mercantils amb participació majoritària o vinculades a les Administracions Públiques i també a les fundacions del sector públic i les entitats de dret públic dependents o vinculades amb aquestes Administracions.

 

Creacció

 

L'Ajuntament de Manlleu actualment disposa d'una participació del 20% en la societat mercantil Creacció -que té una participació distribuïda entre el 40% de l'Ajuntament de Vic, el 20% del Consell Comarcal d'Osona i el 20% restant de la Fundació Universitària Balmes-. Podeu consultar el certificat de participació de l'Ajuntament de Manlleu aprovat a la sessió de Ple de l'1 d'octubre del 2013 al document adjunt.

 

El compliment de les obligacions que marca la normativa vigent en matèria de transparència i tota la informació detallada sobre l'organització institucional i l'estructura administrativa; la gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial; les decisions i les actuacions amb una rellevància jurídica especial; les dades de personal i el règim retributiu; els contractes i convenis subscrits per la societat; les convocatòries i l'atorgament de subvencios i ajuts públics -si s'escau- i els informes i estudis es duran a terme a través del mateix portal web d'aquesta societat, que podeu consultar a l'apartat http://transparencia.manlleu.cat/entitats-organismes/organismes-prestadors-de-serveis-publics.htm

 

Si voleu consultar la fiscalització de les dades econòmiques i comptables d'aquesta societat ho podeu dur a terme a través de la consulta a la informació presentada a la Sindicatura de Comptes, a l'apartat relatiu al Retiment de Comptes d'aquesta societat, que es troba depenent a aquests efectes de l'Ajuntament de Vic.