logo_cap.gif
[Tancar]

Gestió dels serveis municipals

En aquest apartat podeu consultar la cartera de tots els serveis públics disponibles a Manlleu, en la qual trobareu una fitxa resum per cadascun d'ells que us permetrà conèixer informació detallada de les dades principals d'accés i funcionament de cada servei, com també els tràmits electrònics disponibles que podeu realitzar respecte de cada servei a través de l'Ajuntament a un clic (portal de tràmits municipal) o bé la forma de gestió de cada servei.

 

Actualment podeu trobar a la cartera de serveis la descripció de gairebé 200 serveis públics de Manlleu, els quals integren tant els serveis mínims obligatoris que marca la normativa vigent per a municipis de més de 20.000 habitants (enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastament domiciliari d'aigua potable, clavegueram, biblioteca, deixalleria, protecció civil, seveis socials i instal·lacions esportives municipals), com també la resta de serveis públics que s'ofereixen.

 

Alhora, trobareu els compromisos de qualitat adoptats per l'Ajuntament de Manlleu en l'àmbit de l'atenció a la ciutadania.

 

Per altra banda, podeu consultar també l'estudi "Indicadors de Gestió de Serveis Municipals" (IGSM) que elabora anualment la Diputació de Barcelona i que consisteix en un informe anual sobre la gestió dels principals serveis municipals referit a les dades de les dues darreres liquidacions. Les dades es presenten individualitzades per municipi i acompanyades dels valors mitjans del grup de municipis participants, tots ells majors de 10.000 habitants.

 

Totes les dades d'aquest estudi procedeixen dels Cercles de Comparació Intermunicipals (CCI) i, en aquest sentit, es pot considerar un compendi de cada un dels CCI que elabora també anualment la Diputació de Barcelona respecte el funcionament dels serveis públics principals dels ajuntaments que mostren el seu interès en participar en aquests estudis.

 

També podeu consultar l'estudi de Qualitat i sostenibilitat dels serveis públics presentat pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. 

 

Imatge serveis municipals