logo_cap.gif
[Tancar]

Compromisos de qualitat

El Pla d’Actuació Municipal (PAM) del 2019 al 2023 és el full de ruta que marca les accions i els projectes a realitzar en el mandat actual. El PAM de Manlleu defineix 5 grans objectius de ciutat que es materialitzen amb 10 objectius estratègics que esdevenen un seguit d'accions i compromisos de millora i qualitat de vida a Manlleu:

 

Objectiu 1: Ciutat educadora i del coneixement

 

Esdevenir un referent en la formació professional i universitària

 

Garantir oportunitats educatives i culturals de qualitat al llarg i ample de la vida

 

Objectiu 2: Ciutat generadora d'ocupació i dinamitzadora econòmicament

 

Millorar l'ocupació i la qualitat del treball

 

Diversificar l'activitat econòmica i millorar el teixit empresarial, comercial i industrial del territori

 

Objectiu 3: Ciutat amable i sostenible

 

Fomentar un Manlleu net i segur

 

Vetllar per un desenvolupament urbanístic atractiu, sostenible i adaptat a les diferents necessitats de la ciutadania

 

Objectiu 4: Ciutat inclusiva i al servei de les persones

 

Avançar cap a una ciutat més inclusiva i que cuida a les persones vulnerables

 

Fomentar una societat cohesionada i saludable

 

Objectiu 5: Govern transformador i amb lideratge territorial

 

Consolidar un model d’administració propera, intel·ligent, oberta i participativa

 

Avançar cap a un lideratge territorial

 

Per altra banda, l'Ajuntament ha aprovat també les Cartes de Serveis de l'Oficina d'Atenció Ciutadana i de la Policia Local, que podeu consultar en l'apartat Cartes de Serveis Municipals, juntament amb els informes d'avaluació del grau d'assoliment dels compromisos adoptats en aquests dos serveis.

També podeu consultar els drets i deures de la ciutadania en relació amb l'atenció ciutadana a l'Ajuntament de Manlleu:

 

 Drets de la ciutadania

 

 • Les persones tenen dret a ser tractades amb respecte i a ser ateses amb agilitat, obtenint informacions entenedores i complertes
 • Les persones tenen dret a presentar en qualsevol moment queixes i/o suggeriments de millora dels serveis municipals oferts per l'Ajuntament a través de qualsevol canal (presencial, telefònic, en línia)
 • Les persones tenen dret a tenir garantida la confidencialitat de les dades lliurades segons la normativa de protecció de dades i amb absolut respecte a la seva intimitat
 • Les persones tenen dret a no haver de presentar documents que ja es troben en poder de l'Ajuntament o d'altres administracions que hagin de ser emesos pels serveis municipals, mitjançant la seva autorització de consulta als serveis de Via Oberta
 • Les persones tenen dret a accedir a tots els serveis municipals en les mateixes condicions i amb absoluta llibertat
 • Les persones tenen dret a ser consultades periòdicament sobre la seva percepció de la qualitat dels serveis d'atenció ciutadana

 

Deures de la ciutadania

 

 • De fer un ús correcte de les instal·lacions i serveis
 • De tenir una actitud de respecte envers la resta de persones usuàries del servei
 • De respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per a convocatòries o citacions
 • De facilitar de forma correcta les dades d'identificació personal
 • D'assegurar-se de llegir i comprendre allò que signa
 • De respectar l'ordre i els criteris d'atenció ciutadana
 • De respectar la dignitat personal i professional del personal municipal
 • De comunicar la modificació de dades personals que puguin afectar a la prestació d'un servei o les relatives a un procediment
 • D'usar la signatura electrònica per a qualsevol tramitació electrònica -mitjançant l'idCAT, l'eDNI o altres signatures professionals reconegudes per l'Ajuntament a un clic-