Transparencia Manlleu
[Tancar]
Última modificació : 27/10/2015 11:39:56

Informacions de rellevància jurídica

Tal i com defineix l'article 10 de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, cal publicar les decisions i actuacions de rellevància jurídica.

 

En aquest apartat es publicaran totes les resolucions administratives i judicials que puguin tenir rellevància pública així com els dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora i dels altres òrgans consultius.

 

 

Sentència d'anul.lació del POUM