logo_cap.gif
[Tancar]

Codi ètic d'alts càrrecs

L'Ajuntament de Manlleu s'ha adeherit al codi de conducta elaborat per la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya. Es considera que és un instrument idoni per regular el comportament ètic dels alts càrrecs d’aquest ens local, amb les modificacions introduïdes per adaptar-lo a la realitat d’aquesta corporació,que fan referència a preveure que sigui la Sindicatura de Greuges municipal la institució encarregada de vetllar pel compliment del Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Manlleu, per complir així amb el mandat contingut a la Llei 19/2014, de, 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.