logo_cap.gif
[Tancar]

Absentisme

La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat amb la Disposició addicional cinquanta-quatrena regula la prestació econòmica en la situació d'incapacitat temporal de el personal al servei de les administracions públiques i organismes i entitats públiques que en depenen amb la obligació de publicar aquesta informació tal i com estableix l'article 4:

 

 

Article 4.- Cada administració pública dissenyarà un pla de control de l'absentisme, que haurà de ser objecte de difusió pública, mitjançant el respectiu Portal de Transparència. En aquest portal seran igualment objecte de publicació les dades d'absentisme, classificats per la seva causa, amb una periodicitat al menys semestral.