logo_cap.gif
[Tancar]

Junta de Govern

La Junta de Govern Local es composa per l'Alcalde i un nombre de regidors no superior a set, nomenats i separats lliurement per l'alcalde mitjançant una resolució, de la qual es dóna compte al Ple Municipal.

 

Data de les sessions

 

El règim de sessions ordinàries de la Junta de Govern Local per dimarts de cada setmana a les 19.00 hores. En cas que hi hagi ple municipal o comissions informatives, la Junta de Govern Local tindrà lloc a les 18.30 hores.
En el cas de que el dia assenyalat per la celebració de la sessió de la Junta de Govern Local fos festiu, caigués en vigília de festivitat, o en un període d’absència d’activitat administrativa, per coincidir amb períodes vocacionals o per qualsevol altra raó justificada que la Presidència estimés oportú el canvi, es fixarà, mitjançant decret de l’Alcaldia, el dia de celebració de la propera sessió ordinària. Aquesta sessió podrà recaure excepcionalment en un dia que no sigui dimarts. A partir d’aquesta data se seguirà el règim normal d’acord amb el que s’ha disposat al paràgraf anterior.
L’horari ara fixat podrà ser modificat, de manera excepcional, per l’alcalde-president quan les circumstàncies ho aconsellin.Durant el mes d’agost no se celebraran sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, podent-se convocar totes les extraordinàries que facin falta.

 

 

 

Membres de la Junta de Govern

 

Nom Càrrec Grup 
 Àlex Garrido President ERC-JFM-AM
 Enric Vilaregut Vocals ERC-JFM-AM
 Arnau Rovira  Vocals  JxCAT-JUNTS
 M.Josep Palomar Vocals ERC-JFM-AM  
 Rafa Cuenca Vocals ERC-JFM-AM  
 Eva Font Vocals ERC-JFM-AM  
 Eduard Robles Vocals ERC-JFM-AM  
 Lluïsa Bautista Vocals JxCAT-JUNTS

 

Hi podran assistir, amb veu i sense vot, la resta de regidors de l’equip de govern; un regidor dels grups municipals del PSC-CP i de la CUP-AMUNT, excepte en aquelles sessions en què s’adoptin acords d’assumptes delegats pel ple, en què hi podran assistir amb veu i sense vot tots els regidors de l’Ajuntament.

 

Competències de la Junta de Govern

 

Delegacions del Ple a la Junta de Govern:

 

 • L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèries de competència plenària.
 • La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.
 • La competència per la declaració de les construccions, instal·lacions i obres d’especial interès o utilitat municipal.
 • La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada, dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del Pressupost -llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15 % dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i sempre que no requereixin una majoria qualificada per a la seva adopció.
 • L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
 • L’aprovació de preus públics, acordant-ne l’establiment, regulació i determinació de la quantia.
 • Contractació: les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de serveis, de concessió d’obres, de concessió de serveis, els contractes administratius especials i els contractes privats, inclosos els de caràcter plurianual de durada superior a quatre anys, eventuals pròrrogues incloses, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats o valor estimat no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros. No s’inclou en la delegació l’exercici de determinades competències que es concreten en l’adopció dels acords i la realització dels actes següents: l’acord d’inici de l’expedient / la classificació de les proposicions presentades en la licitació, en els casos en que no hi hagi Mesa de Contractació /  el requeriment al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, en els casos en que no hi hagi Mesa de Contractació / el requeriment de formalització de contracte a l’adjudicatari de contracte susceptible de recurs especial en matèria de contractació.
 • La designació de nous membres corporatius a ens i òrgans que no hagin estat designats en la sessió del cartipàs, si s’escau, i sempre que estatutàriament resulti possible.
 • La realització dels sortejos dels membres de les meses electorals que s’hagin d’efectuar com a conseqüència dels diferents processos electorals que es convoquin.
 • L’adopció dels acords de cessió d’ús béns mobles i de béns immobles patrimonials, en el cas d’aquests darrers només quan la durada de la cessió no superi els dos anys i que s’efectuïn en interès públic o que aportin algun benefici a la ciutadania.

 

 

Delegacions de l'Alcaldia a la Junta de Govern:

 

 • El reconeixement i liquidació d’obligacions, i, per tant, l’aprovació de factures.
 • Personal: aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i plantilla aprovats pel Ple; aprovar les bases de les proves de selecció del personal i dels concursos de provisió.
 • L’aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització. Aquesta facultat inclou l’aprovació de qualsevol instrument de planejament i de gestió que la legislació urbanística no atribueixi expressament al ple municipal o sigui atribuïda expressament a l’alcaldia.
 • Contractació: en els expedients de contractes no menors d’obres, de subministraments, de serveis, de concessió d’obres, de concessió de serveis, els contractes administratius especials i els contractes privats quan el seu valor estimat no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, eventuals pròrrogues incloses, sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia indicada, la competència, com a òrgan de contractació, per adoptar les resolucions següents: aprovació dels plecs de condicions, l’adjudicació i les relatives a l’execució, modificació, resolució i pròrroga contractual. En els expedients de contractes menors d’obres, serveis, subministraments, contractes administratius especials i contractes privats, les fases d’autorització i disposició de la despesa quan les bases d’execució del pressupost exigeixen tres pressupostos o la formalització del corresponent contracte. En aquests contractes caldrà un acord explícit per cadascun d’ells, no podent-se aprovar les fases A i D o AD mitjançant la relació de factures.
 • Projectes d’obres i serveis: l’aprovació de projectes d’obres i serveis quan se sigui competent per la seva contractació i estiguin previstos al pressupost.
 • Béns: l’adjudicació de concessions sobre béns locals i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el pressupost base de licitació, no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni l’import de tres milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.
 • Atorgament de llicències: exclusivament les d’obres la realització de les quals precisi de projecte tècnic i que la normativa sectorial no atribueixi al ple. Així com també aquelles llicències, vinculades a la construccions, instal·lacions i obres que es declarin d’especial interès o utilitat municipal, requereixin de projecte tècnic o no. D’aquesta manera i en unitat d’acte, es podrà concedir l’esmentada llicència, la liquidació de tributs i la bonificació
  de la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 5.
 • Declaració de lesivitat: la iniciativa per a proposar al Ple la declaració de lesivitat en matèries de competència de l’alcaldia.
 • Convenis: L’aprovació de tots els convenis que incorporin drets i/o obligacions que siguin de la competència de l’alcalde.
 • Projectes de gestió i d’organització dels serveis: l’aprovació de tots aquells documents que es redactin pel millor funcionament dels serveis municipals.
 • L’aprovació de totes les normes menors de funcionament dels serveis i les condicions imposables en la utilització dels béns mobles i immobles municipals. L’aprovació de criteris reguladors d’ocupació de la via pública o de béns públics que siguin referides a un determinat nombre d’autoritzacions, tals com terrasses de bars, parades de Sant Jordi, parcel·les d’hort urbà, fira del porc i la cervesa i altres similars, per incorporar a les resolucions per decret de l’alcaldia.
 • Subvencions: la sol·licitud i acceptació de subvencions a altres administracions o entitats, sempre que la convocatòria no estableixi que és competència del ple, així com l’aprovació de les bases i l’atorgament de les subvencions incloses en el pressupost municipal.
 • Protecció de dades: l’aprovació i modificació del Registre d’activitats de tractament, de la política de protecció de dades personals.
 • En general, aquelles matèries de la competència de l’Alcaldia que pel seu contingut i transcendència la pròpia Alcaldia trobi a bé incloure a l’ordre del dia de la Junta de Govern Local d’acord amb el punt primer d’assistència general en l’exercici de les pròpies atribucions.
 • Totes aquestes facultats delegades podran ser total o parcialment revocades lliurement per l’Alcaldia seguint les formalitats procedimentals corresponents. Així mateix podran ser també avocades de forma puntual per l’Alcaldia sempre que les circumstàncies particulars o generals ho aconsellin d’acord amb la llei procedimental.