logo_cap.gif
[Tancar]

Ple municipal

 

Funcionament del Ple

 

Podeu consultar el document del Reglament Orgànic Municipal (ROM) que regula el funcionament del Ple. Les competències del Ple les trobareu a l'últim punt d'aquest apartat.

 

 

Lloc i data de sessions

 

El Ple de l'Ajuntament de Manlleu es reuneix en sessió ordinària amb periodicitat mensual, a les 19.30h el penúltim dimarts de cada mes, excepte el mes d'agost que no hi ha sessió ordinària. Així mateix, quan el dia assenyalat sigui festiu, vigília o concorrin circumstàncies excepcionals, es podrà variar la data de la sessió. Aquest règim de sessions es revisa a l'inici de cada legislatura. Totes les sessions del ple municipal són obertes a la presència dels ciutadans i es duen a terme a la sala de plens, situada al segon pis de l'Ajuntament, a la plaça Fra Bernadí núm. 6.

 

 

Com consultar l'ordre del dia? 

 

El divendres anterior al Ple es publica una noticia amb l'ordre del dia a la web ww.manlleu.cat i a les xarxes socials municipals Twitter i Facebook

 

  

Com seguir la sessió del Ple? 

 

*Actualment degut a la crisi sanitària de la COVID19 i seguint les recomanacions de salut pública els plens es celebren de forma telèmàtica i es poden seguir en directe a través del canal de youtube de l'Ajuntament de Manlleu

 

** En la situació normalitzada el ple de Manlleu es pot seguir a: 

 • Presencialment a la Sala de Plens de l'Ajuntament. Recordeu que els plens són oberts a tota la ciutadania
 • Escoltant Ràdio Manlleu 107FM amb l'emissió en directe del Ple
 • Seguint el perfil Twitter de l'Ajuntament i amb l'etiqueta #plemanlleu

 

Com saber el què s'ha decidit al Ple? 

 

Disposeu de diverses opcions:

 

 • L'endemà del Ple es publica una noticia resum a la web ww.manlleu.cat i a les xarxes socials municipals Twitter i Facebook 
 • També podeu consultar la noticia amb declaracions dels regidors al portal ElTer.net
 • Podeu consultar tota la gravació en format àudio del Ple al portal IVOOX
 • Totes les actes aprovades i les mocions es publiquen a la Seu electrònica municipal 

 

Competències del Ple

 

El Ple és l'òrgan col.legiat superior de l'Ajuntament, encarna la representació de tots els veïns i veïnes i determina la voluntat municipal adoptant les principals decisions de l'Ajuntament d'acord amb les competències que la llei li atribueix. Integrat per tots els regidors i les regidores i presidit per l'alcalde, té potestats normatives; de control sobre la resta dels òrgans municipals de govern; organitzatives i financeres i en matèria processal. Les competències delegades al Ple són les presents a l'Article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril , reguladora de les bases del règim local:

 

 • El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
 • Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a què es refereix l'article 45; creació d'òrgans descentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d'aquest o d'aquelles entitats i l'adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.
 • L'aprovació dels plans i altres instruments d'ordenació i gestió que preveu la legislació urbanística.
 • L'aprovació del Reglament orgànic i de les ordenances.
 • La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l'aprovació i modificació dels Pressupostos; la disposició de despeses en els assumptes de la seva competència i l'aprovació dels comptes.
 • L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
 • L'acceptació de la delegació de competències realitzades per altres administracions públiques.
 • El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres administracions públiques.
 • L'aprovació de la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual, tot això en els termes del títol VII d'aquesta Llei, així com la separació del servei dels funcionaris de la Corporació, llevat del que disposa l'article 99, número 4, d'aquesta Llei, i la ratificació de l'acomiadament del personal laboral.
 • L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • Les altres que expressament li confereixin les lleis.
 • Igualment, pertany al ple la votació sobre la moció de censura a l'alcalde, que es regeix pel que disposa la legislació electoral general.