logo_cap.gif
[Tancar]

Protecció de dades

Política de privacitat en matèria de protecció de dades


Donant compliment a la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa que les dades de caràcter personal que es sol·liciten en els nostres formularis s'inclouran en un fitxer de dades personals el responsable i titular del qual és l'Ajuntament.

 

Així mateix, en omplir qualsevol dels formularis amb les dades personals que es sol·liciten i acceptar el seu enviament, s'autoritza expressament a l'Ajuntament a tractar o incorporar en els seus fitxers automatitzats les dades personals facilitades a través dels referits formularis, així com totes les dades que es generin en relació amb la seva participació o ús dels diferents serveis que s'ofereixen en aquest lloc web.

 


L'usuari haurà d'emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actualitzades, sent aquest l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe i indirecte, que ocasioni a l'Ajuntament o a qualsevol tercer a causa d'omplir els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes, no actualitzades o amb dades de tercers.

 


Les dades facilitades mai no seran utilitzades amb una finalitat diferent d'aquella per al qual han estat cedides, i seran immediatament cancel·lades quan deixin de ser necessàries per a tal fi, excepte quan una llei estableixi una altra cosa.

 


Quan la persona interessada tramet les dades personals i l'adreça electrònica a l'Ajuntament, autoritza expressament la seva utilització a efectes de comunicacions, incloent expressament les que es realitzin per correu electrònic a l'Ajuntament.

 

La recollida i el tractament automatitzat de les dades personals facilitades tenen igualment com a finalitat la gestió administrativa, així com l'execució i el desenvolupament de tota activitat pròpia de l'Ajuntament, i la gestió de l'usuari en els diferents serveis municipals.

 


Tota la informació relativa a dades de caràcter personal rebuda per l'Ajuntament és tractada amb la màxima confidencialitat, procedint únicament a les comunicacions estrictament necessàries per a la prestació del servei que interessi en cada cas, així com les comunicacions i cessions autoritzades per l'usuari a través de la present política de privacitat.

 


L'Ajuntament ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals legalment requerits i ha instal·lat els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l'alteració i l'accés no autoritzat a les dades personals facilitades.

 


L'usuari té dret a accedir a la informació que li concerneix recopilada en els fitxers de l'Ajuntament, rectificar-si és errònia, cancel·lar-la o oposar-se al seu tractament, mitjançant l'enllaç: https://tramits.manlleu.cat/siac/Procedimientos.aspx#p14 


L'usuari accepta que puguin ser cedides les seves dades, exclusivament per les finalitats descrites amb anterioritat, a entitats dependents de l'Ajuntament. L'acceptació  de l'usuari que les seves dades puguin ser tractades o cedides en la forma establerta en aquest paràgraf té sempre el caràcter de revocable, sense efectes retroactius, d'acord amb el que disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.


L'Ajuntament es reserva el dret de modificar la seva política de protecció de dades d'acord amb el seu criteri, o a causa d'un canvi legislatiu o jurisprudencial. Si l'Ajuntament introdueix alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta mateixa pàgina, on l'usuari podrà tenir coneixement de la política de privacitat. En qualsevol cas, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s'accedeix al lloc web.